Active

RUVAS

Юридическая поддержка Фонда

pravo

Оферта

Версия для печати

 

Публичная оферта о заключении договора с благополучателем

                                                                      

 

            Міжнародний благодійний фонд «Янгол України», (далі іменується Фонд) з однієї

сторони та (далі Набувач благодійної допомоги) з другої сторони, які надалі іменуються – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

 

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених даним Договором, Фонд організовує збір коштів на користь Набувача благодійної допомоги, який, відповідно до заяви про отримання благодійної допомоги, отримує ці кошти. 

1.2. Предметом Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із сторін.

 

2.      ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. Фонд зобов’язаний:

- організувати збір коштів на користь Набувача благодійної допомоги шляхом розміщення інформації про нього на офіційному сайті Фонду http://www.angelua.org/ та інших інформаційних ресурсах;

- приймати на розрахунковий рахунок Фонду, а також через інші платіжні системи благодійні пожертви від фізичних та юридичних осіб для надання допомоги Набувачу благодійної допомоги;

- після збору необхідної для надання допомоги суми перерахувати грошові кошти на рахунок лікувального закладу де буде проводиться  лікування  та інше;

- Фонд зобов’язаний повідомляти Набувача благодійної допомоги про заходи, які проводить Фонд для збору коштів з метою виконання цілей, зазначених в п. 1.1. даного Договору.

2.2. Права Фонду:

- Фонд має право на свій розсуд обирати спосіб отримання допомоги від благодійників;

- Фонд має право вчасно отримувати інформацію та підтверджуючі документи про стан здоров’я особи, на користь якої проводиться благодійний збір;

- Фонд має право розголошувати інформацію про стан здоров’я, а також діагноз або інші відомості про Набувача благодійної допомоги, необхідні для збору коштів для цілей, визначених п. 1.1. даного Договору;

- Фонд має право використовувати власний рахунок для збору коштів;

- в разі розірвання Договору зібрані кошти не перераховуються Набувачеві благодійної допомоги і витрачаються Фондом на цілі,  вказані в Статуті Фонду;

- в разі відмови Набувачем благодійної допомоги від отримання благодійної допомоги, його одужання, смерті або інших обставин, з настанням яких виконання умов договору є недоцільним, зібрані кошти використовуються на цілі, вказані в Статуті Фонду;

- зменшити розмір благодійної допомоги,  вказаної в п. 1.1. даного Договору, у випадку отримання Набувачем благодійної допомоги фінансування з третіх джерел;

- використати 10-15% від зібраних коштів на користь Фонду для покриття всіх витрат, пов’язаних зі збором цих коштів, а також утримання Фонду за цей час.

2.3. Набувач благодійної допомоги зобов’язується:

- надати Фонду усі необхідні документи для проведення збору грошових коштів з метою виконання п. 1.1. даного Договору;

- повідомити Фонд про звернення за допомогою в інші некомерційні і комерційні організації,в тому числі в засоби масової інформації та форуми. В разі отримання матеріальної допомоги направлені на фінансування цілей, вказаних в п. 1.1. даного Договору, з третіх джерел, повідомити про це Фонд протягом 3 (трьох) робочих днів;

- вчасно надавати Фонду інформацію та підтверджуючі документи про свій стан здоров’я або інші важливі обставини;

- в разі відмови Набувачем благодійної допомоги від отримання матеріальної допомоги, його одужання, смерті або інших обставин, з настанням яких виконання умов договору є недоцільним, зібрані кошти використовуються на цілі, вказані в Статуті Фонду, повідомити Фонд про настання таких обставин протягом 7 (семи) календарних днів та повернути грошові кошти в Фонд за вимогою;

- надати Фонду звіт про використання зібраних коштів для забезпечення цілей, вказаних в п. 1.1. даного Договору, з наданням підтверджуючих документів, на вимогу Фонду протягом 10 (десяти) календарних днів.

2.4. Права Набувача благодійної допомоги:

- відмовитися від отримання благодійної допомоги з наданням письмової заяви. Момент відмови від надання благодійної допомоги вважається моментом розірвання даного Договору;

- отримувати інформацію про всі заходи щодо здійснення Фондом збору коштів на користь Набувача благодійної допомоги;

- отримувати звіт про зібрані на його користь кошти.

 

3.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

3.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

 

4.      ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

5.      ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вражається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений п. 5.1. даного Договору та закінчується коли у повному обсязі буде виконано пункт 1.1. даного Договору або за іншими підставами вказаними у цьому Договорі.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

5.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

6.      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися  виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

7.                                           РЕКВІЗИТИ 

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ

ФОНД «ЯНГОЛ УКРАЇНИ»

 

        Президент Фонду

 

 

 

69000, м. Запоріжжя, вул. Красногвардейская,40 офіс 106(а)

 

ЄДРПОУ 37300813

р/с 26000001755244 в АТ «Укрексімбанк»

МФО 313979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlaXiva WDC